Dziś jest: Niedziela, 26-05-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

NABÓR NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO NA KADENCJĘ 2024-2027

  • 13-06-2023
  • przez Maciej Piechowiak
Urząd Miasta i Gminy Lwówek informuje, że 30 czerwca 2023 r. mija ustawowy termin zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników w kadencji 2024 - 2027. Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 23 maja 2023 roku na kadencję 2024 - 2027 Rada Miejska w Lwówku powinna wybrać następującą ilość ławników:
1) do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu - 1 ławnika;
2) do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim - 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zgłoszenia na ławników przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (pokój nr 4), ul Ratuszowa 2, w terminie do 30 czerwca 2023 r. (piątek), do godz. 1530.
 
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa Dział IV, Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
 
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do sekretariatu urzędu po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór karty dostępny w załączniku nr 1 oraz w sekretariacie urzędu).
 
Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
UWAGA!
1. Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
2. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
3. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
4. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, pok. nr 16, tel. 61 44 17 609.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją